ผอ.ทะเบียน เผยเกณฑ์เกียรตินิยมบัณฑิต ม.รังสิต

ผอ.ทะเบียน ม.รังสิต เผยคุณสมบัติการได้รับเกียรติยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง ชี้นักศึกษาติด W หรือเกรดDยังสามารถได้เกียรตินิยม หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

หลังทุ่มเทกับการเรียนมาตลอดหลักสูตร นักศึกษาหลายคนมีความหวังจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ทีมข่าวหนังสือพิมพ์รังสิต จึงสอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต ถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้เกียรตินิยม เพื่อเป็นแนวทางและเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษามีกำลังใจในการเรียน

อาจารย์ผการัตน์ จำปาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ.2550 กำหนดว่า นักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ที่ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วน ตามหลักสูตรและข้อกำหนดขอสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ไม่เคยได้รับคะแนนตัวอักษร F (Failure) หรือสัญลักษณ์ U (Unsatisfy) ในรายวิชาใดๆ อีกทั้งนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน จำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา โดยไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ออกไปปฏิบัติงานในระดับสหกิจศึกษา ซึ่งไม่มีการเรียนในมหาวิทยาลัย และ/หรือ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และ/หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ และ/หรือป่วยซึ่งคณะกรรมการประจำคณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น นักศึกษาต้องไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง เช่น ขโมยทรัพย์สิน ลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท ทุจริตการสอบ

อาจารย์ผการัตน์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้นักศึกษาต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำ(รีเกรด) แต่หากติด W (Withdrwal) หรือมีการถอนรายวิชาและลงเรียนซ้ำใหม่ นักศึกษายังมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม แต่เกรดเฉลี่ยต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด แต่หากเป็นกรณีขอพักการเรียนหรือดรอปคอร์ส จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม ในกรณีที่มีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า3ใน4ของ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และ หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม

สำหรับนักศึกษาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง อาจารย์ผการัตน์ กล่าวว่า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เว้นแต่เพียงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต้องอยู่ที่ 3.25 ขึ้นไปเท่านั้น

“รางวัลเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยมเป็นรางวัลพิเศษ จะพิจารณาให้แก่นักศึกษาทุกคณะ คณะละ 1 เหรียญ ซึ่งในพิธีประสาทปริญญา จะมีสิทธิ์ได้เพียงคนเดียว โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.50 ไม่เคยสอบตกหรือเรียนซ้ำในรายวิชาใด ตลอดจนสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งทางกรรมการประจำคณะเป็นผู้ที่ตัดสินพิจารณาว่าใครที่สมควรได้ ทั้งนี้เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา เกียรตินิยมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมัติ ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย” ผอ.ทะเบียน กล่าว