ม.รังสิต ชิว แต่งชุดตามนศ.,ครุย ตามเพศวิถีได้

ชุดครุย, รับปริญญา, มหาวิทยาลัยรังสิต, ถูกระเบียบ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เผยไม่ได้มีข้อห้ามเกี่ยวกับการแต่งกายนักศึกษาเพศทางเลือก ขอเพียงแต่ต้องถูกต้องตามระเบียบ กาลเทศะ และเป็นคนดีก็พอ

จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)มีมติว่า ให้สิทธิกับการแต่งกายของเพศทางเลือก เช่นเดียวกับทางสำนักพระราชวังที่ให้แนวคิดว่าไม่ควรที่จะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของใคร หลายมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศวิถี ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ทางมหาวิทยลัยเคารพในสิทธิ และไม่เคยลิดรอนสิทธิของนักศึกษาเพศวิถีโดยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยไม่เคยใช้สรรพนามนำหน้าชื่อของนักศึกษาในงานพิธีประสาทปริญญาบัตรมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว และไม่ได้มีข้อห้ามเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นเพศทางเลือกแต่ขอให้นักศึกษาเคารพในกติกา และไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นแต่งกายด้วยความสุภาพ และถูกระเบียบ ถ้าจะแต่งกายตามเพศใดก็ต้องปฎิบัติตัวให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามแบบปฎิบัติของเพศนั้น เช่น ถ้าจะแต่งกายเป็นเพศหญิงก็ต้องแต่งให้สุภาพเรียบร้อย 

 ดร.พงศ์ภัทร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันยังไม่พบปัญหาด้านการแต่งกายของนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร สำหรับกรณีการแต่งกายเข้าห้องสอบ ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้คุมสอบ ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีข้อห้ามเช่นเดียวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร

"การแต่งกายไม่ใช่อุปสรรคขึ้นอยู่กับกาลเทศะมากกว่า  ถ้าเขามีเพศวิถีอย่างไร เขาก็มีสิทธิแต่งกายตามที่เขาต้องการ ถ้าชายอยากแต่งหญิง ก็ต้องเรียรู้กิริยาของผู้หญิง หญิงอยากแต่งชาย  แต่อย่าทำตัวห้าวเกินเพศ และอย่าทำตัวเป็นเพศสมอ้าง  ทั้งนี้นักศึกษาควรให้ความเคารพในสิทธิของผู้อื่นและไม่ละเมิดสิทธิอื่นด้วยเช่นกัน" ดร.พงศ์ภัทร กล่าว

อย่างไรก็ตาม  ดร.พงศ์ภัทร กล่าวต่อไปว่า อยากให้สังคมมีแนวความคิดเป็นสังคมธรรมาธิปไตย อย่ามองกันที่รูปลักษณ์ภายนอก ถ้าอยู่ในสังคมด้วยความสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ลิดรอนสิทธิของผู้อื่น ถ้าเป็นคนดีถือว่าเป็นปกติไม่เกี่ยวกับการแต่งกาย สังคมก็ควรเปิดกว้างในเรื่องนี้