RRTTR ชุดยุติวัณโรคและเอดส์

พนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย สาขา สุราษฎร์ธานี ซึ่งรับผิดชอบโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ กล่าวว่า เราจะใช้วิธียุติวัณโรคและเอดส์โดยวิธี RRTTR  คือ REACH การเข้าถึง RECRUIT พาไปตรวจ TEST หาเชื้อเอดส์ด้วยน้ำยาSDR TREAT รักษาหลังรู้ผล RATAIN รักษาให้อยู่ในระบบ

 

จากเว็บไซต์หน่วยงานมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับหน้าที่เป็นหน่วยงานผู้รับทุนหลัก (Principal Recipient) ของ Global Fund ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในประเทศไทยมีสาขาย่อยๆอยู่ 14 จังหวัด คือ เชียงใหม่ น่าน อุบลราชธานี อุดรธานี  ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด อยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ปัตตานี สุราษฎร์ธานี

นางสาวพิชญาภา ปานจันทร์ พนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย สาขา สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า โครงการที่ดำเนินงานในจังหวัดสุราษฎร์ฯที่ตนได้ทำนั้นชื่อว่า โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ “RRTTR” คือ REACH เป็นการไปหากลุ่มเป้าหมาย ลงไปให้ความรู้เรื่องเอดส์ เพื่อให้เขาตระหนักถึงถึงการติดเชื้อเอดส์ และให้ครบกระบวนการจะต้องมีขั้นตอน ให้ความรู้เรื่องเอดส์ ชี้แจงเรื่องบริการสถานที่ตรวจเลือด การแจกถุงยางและเจล RECRUIT เป็นการพากลุ่มเป้าหมายไปตรวจหาเชื้อเอดส์ TEST ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยน้ำยา SDR ที่สามารถรู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง TREAT คือการรักษาหลังจากรู้ผลตรวจ RETAIN เป็นการรักษาให้อยู่ในระบบ เจ้าหน้าที่ต้องตามไปดูแลและนำไปตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการนี้มีแหล่งกองทุนจากกองทุนโลก เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากโรคเอดส์ให้ผลลัพธ์เป็นศูนย์ ในปีพ.ศ. 2572 ตนเองอยู่ในกลุ่มโครงการชายรักชาย มีหน้าที่หากลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมาให้ความรู้ เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงความเสี่ยงจนกล้าไปตรวจเลือด พร้อมฟังผล ถ้ามีการติดเชื้อเอดส์ต้องรีบรับยารักษา เพราะเอดส์เมื่อรู้เร็วย่อมสามารถรักษาได้