นิติศาสตร์ “ม.รังสิต” ปรับหลักสูตร ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน ปั้นนักกฎหมาย ทำงานเป็น มีความเชี่ยวชาญตามหน่วยงานของวิชาชีพกฎหมาย เพื่อโจทย์ความต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นการจัดระบบอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา

 

นายคมสัน โพธิ์คง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ขณะนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน เนื่องจากเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการประกันคุณภาพทางการศึกษากำหนดว่า ทุกๆห้าปีต้องมีการปรับปรุง คณะนิติศาสตร์จึงถือโอกาสปรับหลักสูตรการเรียนการสอนครั้งใหญ่ ซึ่งหลักสูตรใหม่เน้นเรียนเนื้อหาลงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในด้านนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาชีพ ตามความต้องการของตลาด อาทิเช่น 1.กระบวนการยุติธรรม เป็นวิชาชีพที่เรียนเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง และอาญาสามารถไปประกอบอาชีพในสำนักงานทนายความ ศาลว่าความ หรือศึกษาต่อเนติบบัญฑิต 2.กฎหมายมหาชนเป็นวิชาชีพที่เข้าสู่ระบบราชการเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในสายงานการปกครอง ซึ่งไปประกอบอาชีพ ทางด้านนิติกร หรือพนักงานคดีปกครองของหน่วยงานรัฐ 3.กฎหมายระหว่างประเทศหรือธุรกิจระหว่างประเทศ

นายคมสัน กล่าวต่อว่า เพื่อให้นักศึกษาสามรถเลือกไปประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น เราจึงแบ่งตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 3 กลุ่ม ให้นักศึกษาเลือกเรียนตอนชั้นปีที่ 4 และเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักศึษาต้องมีการฝึกงานแบบสหกิจตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถ ว่าหากจบออกไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพตามความเชี่ยวชาญที่ตนเรียนมาได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนวิชาที่เป็นทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นนักกฎหมายที่ดี คือ วิชาสังคมวิทยากฎหมาย เพื่อปรับทัศนคติองค์ความรู้ด้านสังคมวิธีการใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม และวิชานิติปรัชญาจากวิชาเลือกให้เป็นวิชาบังคับเพื่อให้เข้าถึงรากฐานความคิดของแต่ละแขนง หรือวิชาที่หลักการเรียนการสอนไม่ต่างกันมากก็ยุบรวมมาเป็นวิชาเดียว อาทิเช่น วิชากฎหมายเอกเทศสัญญา ซึ่งจะปรับให้มีเนื้อหาที่แน่นยิ่งขึ้น

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอาจารย์ที่ไม่ได้จบตามหลักสูตรนั้นๆ  แล้วไปสอนหลักสูตรที่ตนไม่ได้เรียนมา ซึ่งเราจัดอาจารย์สอนตามความเชี่ยวชาญของตัวเอง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องนักศึกษาเรียนแล้วไม่มีความเข้าใจในวิชาเรียนนั้นๆ