ครูอาชีพต้องผ่านการอบรม

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ แนะนำการรับครูควรมีการอบรมหรือทำวิจัยถือเป็นการแก้ปัญหาและเปิดโอกาสให้ทุกคน นอกจากนี้ครูรุ่นใหม่ควรมีจิตวิทยาและความเข้าใจต่อเด็ก

 

ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงความคิดเห็นว่า ครูรุ่นใหม่ควรมีการเรียนวิชาจิตวิทยาของการเป็นครู เพื่อให้เข้าใจในพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย และเข้าใจในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้ครูควรมี Emotional Quotient (E.Q.) ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อรู้เท่าทันและควบคุม ป้องกันการเกิดปัญหาด้านความรุนแรง ทั้งนี้ครูควรมีความเมตตาและความปรารถนาดีต่อเด็ก

ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ แสดงความคิดเห็นต่อไปว่า คุณภาพของการศึกษาต้องมีมาตรฐาน และต้องสามารถที่จะสอนให้เด็กนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้การเรียนการสอนควรปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของเด็ก เช่น เด็กชอบเรียนภาษาอาจมีการปรับให้เด็กได้ฝึกพูด ออกเสียง เป็นต้น

ทั้งนี้ ดร.สุพัตรา แสดงความคิดเห็นถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมาทำอาชีพครูนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จบ ครูโดยตรงหรือผู้ที่จบจากสาขาอื่น หน่วยงานควรมีการจัดอบรมเสริมหรือทำงานวิจัยมารับรองและติดตามผลของเด็กทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแสดงความสามารถในการเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ

 

 

 

 

รูปภาพ : ขอบคุณเว็บไซต์  www.tlcthai.com