ครูผู้ออกแบบเทคโนโลยีให้กับนักเรียน

ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ เผย ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการศึกษา แต่ครูควรเป็นผู้ออกแบบให้เหมาะสมแก่นักเรียน

 

ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงความคิดเห็นว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษามาก ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ช่วยเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งในปัจจุบันมี Application ต่างๆ ทั้ง  iTunes U , Explain Everything ฯลฯ และทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนย้อนหลังและทำความเข้าใจได้ตลอดเวลา

ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้เทคโนโลยีในการศึกษา ครูควรเป็นผู้ออกแบบให้เหมาะสมแก่ตัวนักเรียน ถือเป็นหน้าที่ของครูผู้สอน แต่ในปัจจุบันแนวคิดการศึกษาเปลี่ยนไป นักเรียนต้องเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตัวเอง อาจทำให้บทบาทของครูน้อยลง  ในปัจจุบันการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ไกลสามารถเรียนได้ เปิดกว้าง ตอบสนองต่อผู้ที่ใฝ่รู้ แต่ทั้งนี้อาจทำให้ผู้เรียนขาดทักษะการเข้าสังคม การทำงานเป็นกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้

การศึกษาในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาจึงควรสร้างเด็กให้มีความรู้ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ           ดร.สุพัตรา กล่าวทิ้งท้าย