เลือกคุณภาพการเรียนการสอนมากกว่าชื่อเสียงโรงเรียน

ผู้ปกครอง เผย ดูคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนมากกว่าชื่อเสียงโรงเรียน รวมทั้งความสามารถในการดูแลลูกหลานและถ้าเป็นเด็กเล็กจะเลือกที่ใกล้บ้าน

 

ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนโรงเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลไปประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปมัธยมศึกษาปีที่ 4     ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหม่

นางสาวพัตสรินทร์ บุญศรี  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์   ให้ความเห็นว่า โดยปกติคนทั่วไปจะคิดว่าโรงเรียนรัฐบาลการเรียนการสอนในแง่วิชาการจะดีกว่าโรงเรียนเอกชน และอาจารย์ที่สอนมีคุณภาพกว่า แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน โรงเรียนเอกชนดีๆก็มีแต่ค่าเล่าเรียนจะสูง ส่วนตัวคิดว่าอยากให้เรียนโรงเรียนรัฐบาลแต่ขึ้นอยู่ความสามารถของลูกหลานว่าสามารถสอบเข้าได้หรือไม่ เพราะอยากให้เข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล และที่สำคัญดูคุณภาพการเรียนการสอนมากกว่า

นายดินันท์ แซ่โป้ว ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนด์ ให้ความเห็นว่า โรงเรียนของรัฐบาลและของเอกชนที่มีอยู่ มีทั้งโรงเรียนที่มีคุณภาพดี หรือเป็นโรงเรียนดังๆ แต่เนื่องจากโรงเรียนของรัฐบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีหรือโรงเรียนดังๆ ที่เก็บค่าเล่าเรียนไม่แพงมีจำนวนน้อยมาก การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนมีอัตราส่วนที่สูง  โอกาสที่จะสอบเข้าได้มีน้อย แต่ก็มีผู้ปกครองบางส่วนที่มีทัศนะคติที่ว่า โรงเรียนเอกชนที่มีค่าเล่าเรียนสูงๆ ย่อมมีคุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในมาตรฐานที่ดีกว่าโรงเรียนของรัฐบาล ซึ่งระบบการเรียนการสอนที่ดี คือระบบที่มีจำนวนเด็กที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือในคณะที่มีชื่อเสียงได้มาก แต่ถ้าให้เลือกว่าอยากให้ลูกหลานเรียนที่ไหนต้องขึ้นอยู่ว่าลูกหลานอยู่ในช่วงอายุเท่าไร ถ้าเรียนอนุบาลหรือชั้นประถม อยากให้เรียนใกล้บ้านที่มีคุณภาพการสอนแต่ถ้าเป็นเด็กมัธยมก็ต้องพิจารณาเรื่องคุณภาพวิชาการและความมีชื่อเสียงของโรงเรียน