พิพิธภัณฑ์ทหารฯจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ หวังสร้างจิตสำนึกรักชาติและเรียนรู้ประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์,ทหาร,จัด,นิทรรศการ,สร้างจิตสำนึก,รักชาติ,ประวัติศาสตร์,อนุสรณ์,แห่งชาติ

กองพิพิธภัณฑ์ทหารฯ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ หวังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักชาติและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ให้พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง ส่งเสริมให้ประชาชน คนยุคใหม่ หันมาสนใจประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักชาติ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศไทย จัดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ภายในนิทรรศการแบ่งเป็นห้าโซน ได้แก่ โซนที่หนึ่ง ทูลกระหม่อมอาจารย์ โซนที่สอง พระราชประวัติ โซนที่สาม พระอัจฉริยภาพ โซนที่สี่ พระราชกรณียกิจ และโซลที่ห้า พระราชดำริ เพื่อให้ความรู้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าชมได้ฟรี จนถึงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ

พันเอกเอกศักดิ์ อ่อนชื่น รองผู้อำนวยการ กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เผยว่า นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ได้ผลตอบรับที่ดีจากประชาชน ผู้สนใจจะได้รับรู้พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ทั้งด้านอักษรศาสตร์ ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ที่พระองค์ทุ่มเทให้กับบ้านเมืองประเทศชาติ  เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน และคนรุ่นหลัง ได้ดำเนินรอยตาม

พันเอกเอกศักดิ์ ยังเผยต่ออีกว่า ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจด้านประวัติศาสตร์น้อยลง ด้วยยุคสมัยใหม่ เป็นสังคมที่อยู่กับตัวเองหรือสนใจโซเชียลมีเดีย ทำให้การที่มองโลกแคบลง ด้านประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเชิงลึก จึงทำให้ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องนี้ยิ่งขึ้น อนาคตของชาติ และอนาคตของเรา จึงไม่ถูกพัฒนาทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าช้าลง หรืออาจจะหลงไปในทางที่ผิด

“ประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นบทเรียนสำหรับอนาคต การที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์เท่ากับการศึกษาอดีตและปัจจุบันเพื่อจะต่อยอดไปใช้ในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะส่งเสริมปลูกฝังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอนุสรณ์สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงประวัติศาสตร์ทหาร มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ การที่เรามีประวัติศาสตร์เรียนรู้จะเป็นแรงบันดาลใจสร้างจิตสำนึกให้กับคนที่สนใจ ให้เขาเห็นถึงความเสียสละต่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดิน มากกว่าการทำทุกอย่างเพื่อตัวเองโดยไม่สนใจคนอื่น” รองผู้อำนวยการ กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กล่าว

ร้อยเอกหญิง อันธิกา บุญบัวทอง นักประชาสัมพันธ์ กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กล่าวว่า อยากให้ประชาชนหันมาสนในในเรื่องประวัติศาสตร์มากขึ้นเพราะเป็นรากฐานชีวิต กว่าที่จะมาเป็นเราในวันนี้ได้ ต้องผ่านอะไรมามากมาย ผู้ที่เข้ามาศึกษานิทรรศการจะได้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

นางสาวเพ็ญนภา รักธรรม ประชาชนที่ร่วมชมนิทรรศการ กล่าวว่า ได้ความรู้เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย พระองค์ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจนได้เรียนหนังสือ และซาบซึ้งถึงการทำงานของพระองค์ท่านที่เสียสละและมีความเมตตาที่แก่ประชาชนชาวไทย