ผู้นำชุมชนปลื้ม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีท้องถิ่นกับม.รังสิต

ธรรมาธิไตย, ม.รังสิต, สัปดาห์สังคมธรรมาธิปไตย, อาคารนันทนาการ, จิตอาสา, นักศึกษา, กิจกรรมนักศึกษา, ชุมชน, ลงพื้นที่, บำเพ็ญประโยชน์

ผู้นำชุมชนยินดีนักศึกษาม.รังสิต ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงพื้นที่ ชี้เป็นการหาประสบการณ์ ทำกิจกรรมร่วมกัน ด้านนักศึกษาเผย การได้ร่วมกันแก้ปัญหาในสังคมทำให้เข้าถึงสังคมธรรมาธิปไตยมากขึ้น

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2558) ณ อาคารนันทนาการ มีการจัดงานสัปดาห์สังคมธรรมาธิปไตย ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง การลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน มุมมองผู้นำชุมชนโดยผู้แทนชุมชนและผู้แทนนักศึกษา โดยมีอาจารย์สานิตย์ แสงขาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมทำหน้าที่ดำเนินรายการ

นางสาวโชติมา นวลจันทร์ ผู้นำชุมชนจาก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้โอกาสแต่ละชุมชนได้แสดงตัวตนและเปิดโอกาสให้นักศึกษามาศึกษางานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนประมาณ 50 คน ก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ หากโอกาสหน้ามีกิจกรรมลักษณะนี้อีก ก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษา เพราะถือว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอย่างแท้จริง

ด้าน นายธนินท์ ศิริวรรณ ผู้นำชุมชนจาก ตลาดหนองมน อ.เมือง จ.ชลบุรี กล่าวว่า รู้สึกประหลาดใจที่นักศึกษามาดูงานเป็นจำนวนมาก ช่วงแรกนักศึกษาไม่สนใจอะไรเลยเมื่อเริ่มทำโครงการกลับกลายเป็น กลุ่มคนที่มีความรู้อย่างเต็มภาคภูมิ

นายธนินท์ได้ยกตัวอย่างให้กลุ่มนักศึกษารู้จักกลยุทธ์ 7 ป. ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงกับข้าวหลามหนองมนของชุมชนได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ปลูก 2.แปร 3.ปรุง 4.เปิด 5.ปล่อย 6.ปุ๋ย และ 7.ปัน เป็นแนวคิดตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ยกตัวอย่างไว้ว่า ปลูก คือการปลูกต้นไผ่ ปรุง คือการปรุงรสชาติอย่างประณีต เป็นต้น นายธนินท์กล่าว

นางสาวธนพร อิษฎานนท์ ผู้นำชุมชนจาก ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.ชลบุรีกล่าวว่า สังคมธรรมาธิปไตยเป็นวิชาที่ดี รู้สึกดีใจที่มีนักศึกษามาขอความรู้จากชุมชน ซึ่งทางชุมชนก็ยินดีที่จะให้ความอนุเคราะห์อย่างเต็มที่ นักศึกษาบางคนก็กระตือรือร้นและมีความเป็นผู้นำสูง บางคนก็เป็นพวกที่ค่อนข้างเชื่องช้า แต่อย่างน้อยก็เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมร่วมกัน หาประสบการณ์ร่วมกัน เพราะการอยู่ในสังคมนี้เราต้องไปพร้อมๆกัน

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานจากโครงการรายวิชาสังคมธรรมาธิปไตยของนักศึกษาแต่ละคณะอีกมากมาย นางสาวจิตตายันท์ มาเนตร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์  กลุ่ม 84  ตัวแทนจากโครงการมือสะอาด สุขภาพดี กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ได้รวมกลุ่มกัไปสอนน้องๆ ล้างมือตามวิธีที่ถูกต้อง และให้ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการไม่ล้างมือ ได้โดยลงพื้นที่ซึ่งถือเป็นได้ประสบการณ์จริงที่สร้างความสามัคคีมาก

นางสาวพิมพ์วรีย์ วัฒนไทย นักศึกษาปีที่ 1 คณะศิลปะและการออกแบบ สาขานิเทศศิลป์ กลุ่ม 52 ตัวแทนในโครงงานเพื่อเรียนรู้อาชีพแข็งแรงและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดชลบุรีเพื่อเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีชีวิตของคนในชลบุรี วิธีศึกษาการทำปุ๋ยหมักแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงการศึกษารู้จักวิถีการสร้างสังคมธรรมธิปไตยเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นางสาว นฤมล  ไทยเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วิชาสังคมธรรมมาธิปไตยสอนในเรื่องของการใช้ชีวิต สอนให้รู้จักวางแผนการทำงานร่วมกับเพื่อน ฝึกให้กล้าที่จะพูดคุยกับผู้อื่น ได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

นาย ภาคภูมิ  เคนชมภู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่าวิชาสังคมธรรมาธิปไตย เป็นวิชาที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทำให้เราปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น

นาย สหรัฐ  บัวประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ทำให้มีความสามัคคีมากขึ้น ได้ความรู้ในการทำโครงงาน มีการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีจิตสาธารณะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในสังคมและการหาแนวทางการจัดการแก้ปัญหา ช่วยฝึกให้การทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีมากขึ้น

นาย นิชยนนท์  ศิรินุมาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ทำให้สามารถเข้ากับคนได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก วิชาสังคมธรรมาธิปไตยสอนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม เรียนรู้กฎระเบียบต่างๆ รู้จักร่วมมือกัน สร้างความสามัคคี ในการทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นการฝึกจิตอาสาให้กับตัวเราเอง

นางสาว รวีพลอย  เรืองชัยโชค  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วิชาสังคมธรรมาธิปไตยเป็นวิชาที่ได้ลงพื้นที่และเรียนรู้ประสบการณ์จริง ได้พบกับเด็กๆในชุมชนแออัด ได้รู้ว่าเขามีการใช้ชีวิตและมีการเป็นอยู่กันอย่างไร ขาดสิ่งต่างๆมากมาย ในขณะที่คนทั่วไปนั้นมีการเป็นอยู่ที่ดีกว่า ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในชีวิตอีกแง่มุมหนึ่งที่มีอยู่ในสังคมมากขึ้น

นาย พงศกร  สาครปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วิชาสังคมธรรมาธิปไตยทำให้ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนในสาขาและต่างสาขา รู้จักการพูดคุยการเข้าหาเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่เคยรู้จัก ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องต่างๆ วิชาสังคมธรรมาธิปไตยได้ให้พื้นฐานในการดำรงชีวิตให้เข้าถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น ได้ความสามัคคี และได้ฝึกการวางแผนในการทำงานร่วมกัน

นางสาว นัฐมล  ใครบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วิชาสังคมธรรมาธิปไตย ทำให้เรามีจิตอาสาในการคิดที่จะวางแผนการช่วยเหลือกันในสังคม ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มความสามัคคี การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในสังคม

นาย กฤษฎา  วศินสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ได้ความประทับใจ ได้เห็นเพื่อนๆ ร่วมใจกันในการช่วยเหลือและจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ เห็นการวางแผน การร่วมใจกันคิดถึงปัญหาที่ได้เจอในสังคม และได้ร่วมกันแก้ปัญหาในสังคม ได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์ที่เราได้ไปช่วยเหลือ ได้ให้ข้อคิดในการดำรงชีวิต และทำให้เข้าถึงสังคมธรรมาธิปไตยได้มากขึ้น