เด็กวารสารฯ ม.รังสิต บริจาคเงินขายนิตยสารให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์,สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ,คณะนิเทศศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยรังสิต,LEAF MAGAZINE , FOR MAGAZINE ,PET'FE MAGAZINE

อาจารย์อรรถยา สุนทรายน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการผลิตนิตยสาร ( Magazine Production)(JRN 453)  นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บริจาคเงินรายได้จากการจำหน่ายนิตยสารฝึกปฎิบัติ LEAF MAGAZINE , FOR MAGAZINE ,PET'FE MAGAZINE หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน 31,000 บาท  ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์  โดยมี คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ