สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน FOR Magazine

รายการ ,Wisdom Station, ช่วง RSU Society ,สัมภาษณ์ ,นายธนกร แสงจันทร์  ,นันทนาพร อรินทมาโน ,บรรณาธิการและรองบรรณาธิการ , เจ้าของผลงาน ,FOR Magazine,นิตยสารฝึกปฎิบัติ,นักศึกษาคณะนิเทศศาตร์ ,มหาวิทยาลัยรังสิต

รายการ Wisdom Station, ช่วง RSU Society สัมภาษณ์ นายธนกร แสงจันทร์  และนันทนาพร อรินทมาโน บรรณาธิการและรองบรรณาธิการ FOR Magazine นิตยสารฝึกปฎิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

ออกอากาศเมื่อวัน พุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 น.

*ชมออนไลน์ทาง http://www.rsutv.tv และ ออกอากาศผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480, Symbol Rate 30000 ผ่านกล่องรับสัญญาณ Qsat ช่อง 249, PSI ช่อง 209, กล่อง GMM Z ช่อง 72, และ InfoSat, iDeaSat, ThaiSAT, HiSattel และ LeoTech ช่อง 182