ปรัชญา

วิทยาการทางด้านวารสารศาสตร์ (Journalism) มีสถานะแห่งศิลปะวิทยา (State of the Arts) ที่สมบูรณ์ในระดับที่เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์มาเป็นเวลากว่ากึ่งศตวรรษแล้ว หากกล่าวเฉพาะในประเทศไทยสาขาวิชาวารสารศาสตร์ได้ก่อกำเนิดควบคู่มากับสื่อหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อมวลชนประเภทแรกของโลก หากแต่วิวัฒนาการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์เท่านั้น ยังปรากฏมีสื่ออื่นๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย วารสารศาสตร์จึงถือเป็นแนวคิดสำคัญของการเจริญเติบโตในหลากหลายสื่อ และเกิดสภาวการณ์หลอมรวมสื่อเข้าด้วยกัน ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “สื่อหลอมรวม” (Convergence) ปริมาณข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันถูกนำเสนอในทุกๆ สื่อ ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว การวิเคราะห์ เหตุการณ์ สถานการณ์ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเป็นประเด็นการแข่งขันและถูกจับตามองจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก ความต้องการบุคลากรระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ในวิทยาการสาขานี้ จึงยังคงมีอยู่ในระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนโดยคำนึงถึงความสำคัญ และความต้องการทรัพยากรบุคคล ทางด้านวารสารศาสตร์ดังกล่าว ประกอบกับพันธะหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาศาสตร์ด้านการสื่อสารของมนุษย์ให้บรรลุความสมบูรณ์และความเป็นเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปิดหลักสูตรสาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล (DJR) เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษา และสังคม ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านข้อมูล ข่าวสาร ความจริง และความคิดเห็น

  2. เพื่อ ผลิตบัณฑิตให้สามารถนำเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพ และวิเคราะห์ ชี้นำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์และศิลป์ของวารสารศาสตร์ดิจิทัล

  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐาน ที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาวิชาต่างๆ

  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย

  5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้นำทางความคิด และชักนำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง

  6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

  7. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย