โครงสร้างหลักสูตร

 

สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่อไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต

ชื่ออังกฤษ : Bachelor of Communication Arts

ชื่อย่อไทย : นศ.บ.

ชื่อย่ออังกฤษ : B.Com.Arts

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต