เครื่องหมายสาขาวิชา

 เครื่องหมายของสาขาวิชาวารสารศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วย พิรามิดและนก

1. พิรามิด เป็นสัญลักษณ์ของความเพียรพยายาม ฐานคือความรู้ สามเหลี่ยม คือ การใช้สติปัญญาความพากเพียรและอดทนจนประสบผลสำเร็จ
2. นก เป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสาร เป็นนัยยะแห่งเสรีภาพในการทำงานของสื่อสารมวลชน

เครื่องหมายของสาขาวิชาวารสารศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปรียบเสมือนนักสื่อสารที่ใช้สติปัญญาและความเพียรพยายาม เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้วงการสื่อมวลชน ใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมสร้างรากฐานให้เยาวชนของประเทศชาติให้เป็นเลิศทางวิชาการสื่อสาร