บทบรรณาธิการ เรื่อง เด็กคือ 'ต้นกล้า' ของสังคม จากหนังสือพิมพ์รังสิตได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดบทบรรณาธิการดีเด่น ปี 2559

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒา เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดบทบรรณาธิการดีเด่น 2559 โดยการประกวดครั้งนี้ บทบรรณาธิการเรื่อง เด็กคือ'ต้นกล้า'ของสังคม จากหนังสือพิมพ์รังสิต ภายใต้การดูแลของสาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติมหาวิทยาลัย โดยมี นายนายประสพโชค สุขทอง บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์รังสิต ปีที่ 23 ฉบับที่ 70 เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานครบรอบ 20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัล โครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น”

นักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล และ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือรวมทีม คว้ารางวัล โครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น”  โดยมี นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล ในวาระครบรอบการดำเนินงาน 20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

นางสาวอภิกานต์ คุ้มเพชร  นักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล  ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ดีเด่น  จากปริญญานิพนธ์เรื่อง บทความเกษตร ในนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560