ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา บุญสมสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล

                   

อาจารย์นิพนธ์ เจริญพจน์                         อาจารย์นวนิต  ประถมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล         อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล

 

                    

       อาจารย์ปฏินันท์ สันติเมทนีดล            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติ วิทยสรณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล       อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล