ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา บุญสมสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล

       

อาจารย์นิพนธ์ เจริญพจน์                        
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล        

 

อาจารย์นวนิต  ประถมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล      

 

อาจารย์ปฏินันท์ สันติเมทนีดล            
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล        

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติ วิทยสรณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล