ผู้สนใจสมัครเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จ การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนัก ศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต

 

วิธีการสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา S/2559 แบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน (GPA.) สำหรับ ผู้สนใจสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ต้องการสมัครเข้าในทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 โดยแบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน (ไม่ต้องสอบข้อเขียน) เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-สิงหาคม 2559 รับสมัครจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ดู หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และสามารถสมัคร Online หรือซื้อใบสมัครแล้ว ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่สำนักฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) โดยเตรียมเอกสารให้ครบ