คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จ การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนัก ศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต

วิธีการสมัคร

 ผู้สนใจสมัครศึกษาสามารถเตรียมเอกสาร และยื่นเกรดเฉลี่ยผ่านฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา  ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.